Betrokken zijn als lid of sympathisant

Als U zich betrokken voelt en lid of symphatisant van de gemeente zou willen worden, stellen we dat erg op prijs. We vinden het fijn als met enige regelmaat nieuwelingen de gemeente komen versterken en gelukkig gebeurt dat ook.

Vragen ?  …..Neem gerust contact op met onze predikant of iemand van de kerkenraad.

U kunt HIER onze folder bekijken.

Uittreksel reglement 2022.

3. Leden en Sympathisanten

 1.      Leden

Leden zijn mensen die door de kerkenraad als zodanig zijn geaccepteerd en zijn ingeschreven 

in het ledenboek van de gemeente.

Onderscheiden worden:

 • doper;
 • vriend;Het onderscheid tussen doper en vriend wordt binnen de ledenadministratie blijvend tot uitdrukking gebracht. Een dubbel lidmaatschap met een andere christelijke kerk is in principe mogelijk. 

  3.1.1.    doper 
  Dit kan zijn:
 • iemand die de wens te kennen heeft gegeven als doper te worden opgenomen in de gemeente en die na het voorlezen van een zelf opgestelde geloofsbelijdenis door de kerkenraad is toegelaten tot de doop en deze vervolgens ook daadwerkelijk heeft ontvangen.
  • iemand die reeds in een andere christelijke kerk werd gedoopt, wordt niet nogmaals gedoopt, tenzij die zelf uitdrukkelijk wenst de volwassenendoopalsnog te ontvangen.
 • iemand die belijdend lid was van een andere christelijke kerk en met attestatie- gefiatteerd door de kerkenraad – overgekomen is naar de gemeente en de wens te kennen heeft gegeven als doper te worden opgenomen in de gemeente.

  3.1.2.    vriend
  Dit kan zijn:
 • iemand die in woord en daad mee wil doen binnen de gemeente en dit als zodanig ten      genoegen van de kerkenraad heeft uitgesproken, dan wel schriftelijk heeft verklaard.
  • hij/zij wil of kan zich (nog) niet vastleggen middels belijdenis en doop, maar wil wel medeverantwoordelijkheid dragen voor de gemeente.

   3.1.3     rechten en plichten leden
 • actief en passief kiesrecht;
 • toegang met stemrecht ledenvergadering;
 • deelname aan plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten;
 • toezending van over en weer, doopsgezind.nl en de periodieke nieuwsbrief;
 • jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage met in principe een minimum van € 125,00. 

  3.2.      Sympathisanten
  Sympathisanten zijn mensen of organisaties die door de kerkenraad als zodanig zijn geaccepteerd en zijn ingeschreven in het sympathisantenregister van de gemeente.Sympathisant kan zijn: 
 • iemand of organisatie met gevoel voor de immateriële en/of materiële waarden van de gemeente als cultuurdrager en/of de bijzondere rol die zij binnen de gemeenschap vervult en die daaraan wil bijdragen:- in financiële zin;- via hoofd, hart en handen en in financiële zin.

  3.2.1.    rechten en plichten sympathisanten
 • toegang ledenvergadering (als waar- en deelnemer, doch heeft daarin geen stemrecht);
 • deelname aan plaatselijke activiteiten;
 • toezending van over en weer en de periodieke nieuwsbrief;
 • jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage met in principe een minimum van € 36,00.

  3.3.      Uitschrijving
  Uitschrijving als lid of sympathisant vindt plaats:
 • bij overlijden;
 • bij bedanken;
 • bij overschrijving met attestatie;
 • wanneer van de gemeente niet meer verwacht kan worden dat zij de betreffende relatie bestendigt.