Nalaten

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken om over na te denken, is aan wie, en wat u wilt nalaten.

Wanneer u bij uw overlijden Doopsgezinde Gemeente Aardenburg wilt bevoordelen dient u dit vast te leggen in een testament, dat door een notaris is opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris. Een vrijblijvend informatiegesprek van maximaal 0,5 uur bij een notaris is veelal kosteloos. Hetgeen een ANBI uit een nalatenschap verkrijgt is volledig vrij van elke belasting.Door Doopsgezinde Gemeente Aardenburg  op te nemen in uw testament helpt u het doopsgezinde gedachtegoed in stand te houden. Wat is een legaat?Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kan u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Doopsgezinde Gemeente Aardenburg. Als u Doopsgezinde Gemeente Aardenburg tot legataris in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Wat is een erfstelling? Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u Doopsgezinde Gemeente Aardenburg in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Speciale regeling belasting Over nalatenschappen moet – boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag – belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van je nalatenschap. Echter, voor een goed doel zoals Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, door de overheid als zodanig aangemerkt (een Algemeen Nut beogende instelling, ANBI) , wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij ons terecht komt

Meer informatie/contact
Voor algemene vragen over nalaten kunt u ook terecht bij de Notaristelefoon. Deze is elke werkdag van 9.00 – 14.00 uur bereikbaar onder ( € 0,80 per minuut).

Voor specifieke vragen en nadere informatie over nalaten aan Doopsgezinde Gemeente, of voor ondersteuning bij de realisatie hiervan, kunt u contact opnemen met de financieel adviseur van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.

D.H. Almekinders
Schorpioen 16 4501 HB Oostburg

Tel: 0117-455439 gsm: 06-39563731
E-mail: info@agroadviesalmekinders.nl